فرمایشاتی از حضرت ابوالقاسم محمد ص در خصوص بانوی عالمین حضرت زهرا س :

"فاطمه بزرگ و بانوی زنان جهانیان است."

"از مردان گروه زیادی به کمال رسیدند ولی از میان زنان جز چهار زن کسی به مرحله کمال نرسید :مریم،و آسیه همسر فرعون ،و خدیجه دختر خویلد،و فاطمه دختر محمد(ص)."

"ای فاطمه براستی خدای تعالی به خاطر خشم تو خشم میکند و برای رضا و خشنودی تو خشنود و راضی میشود."

"فاطمه پاره تن من است."

"و او جان و دل من است که در سینه ام قرار دارد." "و او نور چشم و میوه دل من است ."

"و هر کس او را به خشم آوردمرا به خشم آورده ."

منبع : کتاب زندگانی حضرت فاطمه س ودختران آن حضرت‌نوشته سید هاشم رسولی محلاتی ص 75 الی 77