نیکو کاری وضع مردمان (یا شخص نیکوکار)را به صلاح و دوستی آورد . 

نیکوکاری غنیمت شخص دور اندیش است .

نیکوکاری پاداشش از هر چیز زودتر عاید گردد.

اسراف در هر چیز مذموم و نکوهیده است جز در کارهای خیر.

به راستی که شما جزای کارهای خود را خواهید گرفت از این رو جز کار نیک،کار دیگری نکنید.

بهترین نیکی ها آن است که به نیازمند برسد .

 باران رحمت حق به وسیله کار نیک ریزان شود .

از خوی و خصلت نیکان وادار کردن خود و دیگران بر ایثار است .

منبع : غررالحکم ودررالکلم آمدی