گر چه از هر دو جهان هیچ نشد حاصل ما

غم نباشد چو بود مهر تو اندر دل ما

حاصل کون ومکان ، جمله زعکس رخ توست

پس همین بس که همه کون و مکان حاصل ما

جمله اسرار نهان است درون لب دوست

لب گشا پرده برانداز از این مشکل ما

یا بکش یا برهان زین قفس تنگ مرا

یا برون ساز زدل این هوس باطل ما

لایق طوف حریم تو نبودیم اگر

از چه رو پس ز محبت بسرشتی گل ما

 امام خمینی ره