خداوندا رحمت فرست بر محمد و آل او وراز مرا بشنو و اجابت فرما نیاز مرا ، و روز مرا به ناامیدی به آخر مرسان دست رد بر پیشانی من مگذار و درخواست مرا اجابت فرما که با اکرام از دربار تو باز گردم وباز توفیق ده که به دربار تو بیایم .

خدایا تو تنگدست نیستی و هرچه بخواهی می توانی انجام دهی و عاجز از مسئول بندگان نیستی و تور بر هرچیز قادری و توانایی جز به یاوری تو بر احدی نیست هیچ حول و قوه ای بالاتر از حول و قوه تو نیست زیرا تو صاحب عظمت و جدال و جبروتی .