-        تنها یکبار از سخن گفتن باز ماندم آن دم که یکی از من پرسید : شما کیستید؟

-        کسی که قلمرو بهشت را در این دنیا نمی بیند در آن دنیا نیز نخواهد دید.

-        بزرگی به مقام والا نیست بزرگی شایسته کسی است که از مقام گریزان باشد.

-        خدا هرگز دوست نمی دارد که انسان بر روی زمین غمزده و تیره بخت به سر برد.

-        اگر می خواهید خدا را بشناسید به اطراف خویش بنگرید آنگاه او را خواهید دید.

-        خداوند مشعلی از زیبایی و دانایی در قلبتان به ودیعت نهاده است گناه است بگذارید خاموش شود و به خاکستر بدل گردد.

کتاب تندیس پیامبر (جبران خلیل جبران) به کوشش اکبر شادبخت