اگر انسان ارزش واقعی خود را بشناسد ، هرگز نابود نخواهد شد.

بی گمان مرگ همواره برملا کننده حقیقت است.

سپاس گوئید که یکروز دیگر از حیات عشق به شما عطا شده است.

دلهایتان را به هم بسپارید آما به اسارت یکدیگر ندهید.

گناهی بزرگتر از این نیست که از گناهان انسانی دیگر پرده برداریم.

کسی که اسرار درونش را آشکار می سازد ، نادان است.

توان عشق ورزیدن ، بزرگترین موهبت خداوند به انسان است.

ثروت تنها به پول نیست ثروت دنیا به خرقه ای است و تکه ای نان.

خردمند کسی است که به خداوند عشق می ورزد و او را گرامی می دارد.

تندیس پیامبر(جبران خلیل جبران)به کوشش اکبر  شادبخت