ای دنیا دیگری را گول بزن من به تو و متعلقاتت از آقایی و ملک و چیزهای دیگرت مایل نیستم من نفسم را به قناعت آنچه به او میدهم عادت داده ام پس هم شان تو ای دنیا مردم آشوبگر و تباهی هستند من از خدا و ملاقاتت با او ترسناکم و از عذاب همیشگی که از بین رفتنی نیست بیمناکم.

ای دنیا ای دنیا از من بگذرآیا ( برای فریب ) خود را بمن نشان میدهی و می نمایی یا بمن شوق داشته مرا خواهانی نزدیک مباد هنگام فریب تو و چه دور است آرزوی تو . دیگری را بفریب که مرا بتو نیازی نیست و تورا سه بار طلاق گفته ام ، که در آن بازگشت نیست پس زندگانی تو کوتاه و اهمیت تو اندک وآرزوی تو پست است.

کتاب علی اسوه زندگی .نوشته محمد حسین بروجردی