اگر تنهاترین شوم باز خدا هست او جانشین همه نداشتنها است نفرین ها و آفین ها بی ثمر است اگر تمامی خلق گرگهای هار شوند و از آسمان هول و کینه بر سرم ببارد تو مهربان جاودان ،آسیب ناپذیر من هستی ای پناهگاه ابدی  تو می توانی  جانشین همه بی پناهی ها شوی .

 دکتر علی شریعتی