امام صادق ع میفرمایند : مومن پس از مرگ خود از شش خصلت سود می برد: 1- فرزند نیکی که برایش آمرزش خواهد 2-قرآنی که از او بماند وتلاوت شود 3- چاه آبی که کنده باشد 4- درختی که کاشته باشد 5- آبی که وقف نموده باشد 6- کردار نیکی که رواج داده و پس از مرگش از آن پیروی می شود. کتاب علی اسوه زندگی نوشته محمدحسین بروجردی