پس کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده‏اند ، آمرزش و رزقى نیکو براى آنهاست .«50» و کسانى که در [باطل کردن و بى‏اثر نمودن] آیات ما کوشیده‏اند ، به گمان آنکه ما را عاجز کنند [تا از دسترس قدرت ما بیرون روند] اهل آتشِ فروزان‏اند .«51»