درود خدا بر او، از امام پرسیدند خیر چیست؟ فرمود : خوبی آن نیست که مال و فرزندت بسیار شود بلکه خیر آن است که دانش تو فراوان و بردباری تو بزرگ و گران مقدار شود و در پرستش پروردگار در میان مردم سفراز باشی پس اگر کار نیکی انجام دهی شکر خدا بجای آوری و اگر بد کردی از خدا آمرزش خواهی .در دنیا جز برای دو کس خیر نیست یکی گناهکاری که با توبه جبران کند و دیگری نیکوکاری که در کارهای نیکو شتاب ورزد.