آگاه باشید ! یقیناً دوستان خدا نه بیمى بر آنان است و نه اندوهگین مى‏شوند . «62» آنان که ایمان آورده‏اند و همواره پرهیزکارى دارند .«63» قطعاً آنان را در زندگى دنیا وآخرت بشارت است [در دنیا به وسیله وحى و در آخرت به خطاب خدا و گفتار فرشتگان] در کلمات خدا [که وعده‏ها و بشارت‏هاى اوست] هیچ دگرگونى نیست ؛ این است کامیابى بزرگ .«64» و گفتار [بى‏اساس و تبلیغاتِ نارواىِ] مخالفان تو را غمگین نکند ؛ زیرا همه عزت و توانمندى براى خداست ؛ او شنوا و داناست .«65»