اى پروردگار من یقیناً تو آنچه را ما پنهان مى‏داریم و آنچه را آشکار مى‏کنیم ، مى‏دانى و هیچ چیز در زمین و آسمان بر خدا پنهان نیست .«38» همه ستایش‏ها ویژه خدایى است که اسماعیل واسحاق را در سنّ پیرى به من بخشید؛ یقیناً پروردگارم شنونده دعاست .«39» اى پروردگار من مرا بر پادارنده نماز قرار ده ، و نیز از فرزندانم [برپادارندگان نماز قرار ده] . و اى پروردگار من دعایم را بپذیر .«40» اى پروردگار من روزى که حساب برپا مى‏شود ، مرا و پدر و مادرم و مؤمنان را بیامرز .«41»