زندگى [زودگذرِ] دنیا براى کافران زیبا جلوه داده شده، و [به این سبب] مؤمنان را مسخره مى‏کنند ، در حالى که پروا پیشگان در روز قیامت [از هر جهت] برتر از آنان هستند ، و خدا هر که را بخواهد ، بى‏حساب روزى مى‏دهد .«212» مردم [در ابتداى تشکیل اجتماع] گروهى واحد و یک دست بودند [و اختلاف و نزاعى در امور زندگى نداشتند] ، پس [از پدید آمدن اختلاف ونزاع] خدا پیامبرانى را مژده دهنده و بیم رسان برانگیخت، و با آنان بر اساس حق کتاب نازل کرد ، تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند ، داورى کند . [آن گاه در خود کتاب هم اختلاف شد] و در آن اختلاف نکردند مگر کسانى که به آنان کتاب داده شد ، [این اختلاف] بعد از دلایل روشنى بود که براى آنان آمد ، [و سبب آن] برترى جویى و حسد در میان خودشان بود . پس خدا اهل ایمان را به توفیق خود ، به حقّى که در آن اختلاف کردند ، راهنمایى کرد . و خدا هر که را بخواهد به راهى مستقیم هدایت مى‏کند .«213»