آنان که پس از ستم دیدنشان براى به دست آوردن خشنودى خدا هجرت کردند ، یقیناً در این دنیا در مکانى نیکو جاى دهیم ، و قطعاً پاداش آخرت بهتر و برتر است ، اگر مى‏دانستند [که داراى چه کمیّت و کیفیتى است . ] «41» همانان که [در برابر مصایب ، وحوادث و آزار دیدن از دیگران] صبر کردند و فقط بر پروردگارشان توکل مى‏کنند.«42»