و اما هر که ایمان آورده و کار شایسته انجام داده است ، پس بهترین پاداش براى اوست ، و ما هم از سوى خود تکلیفى آسان به او خواهیم داد .«88» [باز هم با توسل به وسیله] راهى را [براى سفر به شرق] دنبال کرد .«89» تا زمانى که به محل طلوع خورشید رسید ، آن را یافت که بر قومى طلوع مى‏کند که در برابر آن پوششى [از مسکن و لباس] براى آنان قرار نداده‏ایم .«90» [سرگذشت ذوالقرنین و ملت‏ها] این‏گونه [بود] ، و یقیناً ما به آنچه [از وسایل و امکانات مادى و معنوى] نزد او بود ، احاطه [علمى] داشتیم .«91» سپس [با توسل به وسیله ،] راهى را [براى سفر دیگر] دنبال کرد .«92» .