ستایش می کنم خداوند را برای تکمیل نعمت های او و تسلیم بودن در برابر بزرگی او ، وایمن ماندن از نافرمانی او و در رفع نیازها از او یاری می طلبم زیرا آن کس را که خدا هدایت کند هرگز گمراه نگردد و آن را که خدا دشمن دارد هرگز نجات نیابد و هر آن کس که خدا بی نیاز گرداند نیازمند نخواهد شد پس ستایش خداوند گرانسنگ ترین چیز است وبرترین گنجی که ارزش ذخیره شدن دارد. قسمتی از خطبه 2 نهج البلاغه مولا علی ع ترجمه محمد دشتی