آگاه باشید هم اکنون در روزگار آرزوهائید ، که مرگ را در پی دارد ، پس هرکس در ایام آرزوها ، پیش از فرا رسیدن مرگ ، عمل نیکو انجام دهد، بهرمند خواهد شد ، ومرگ او را زیانی نمی رساند، و آنکس که در روزهای آرزوها ، پیش از فرا رسیدن مرگ کوتاهی کند ، زیانکار و مرگ او زیانبار است ، همانگونه که به هنگام ترس و ناراحتی برای خدا عمل می کنید ، در روزگار خوشی و کامیابی نیز عمل کنید . قسمتی از خطبه 28 نهج البلاغه مولا علی ع ترجمه محمد دشتی

 چگونه خانه دنیا را توصیف کنم که ابتدای آن سختی و مشقت ، وپایان آن نابودی است ؟ در حلال دنیا حساب ، ودر حرام آن عذاب است . کسی که ثروتمند گردد فریب می خورد و آن کس که نیازمند باشد اندوهناک است و تلاش کننده دنیا به آن نرسد و به رها کننده آن ، روی آورد .کسی که با چشم بصیرت به آن بنگرد او را آگاهی بخشد و آن کس که چشم به دنیا دوزد کور دلش می کند. خطبه 82 نهج البلاغه ترجمه محمد دشتی