ای مردم باید دنیای حرام در چشمانتان از پر کاه خشکیده ، و تفاله های قیچی شده دام داران بی ارزشتر باشد . از پیشینیان خود پند گیرید، پیش از آنکه آیندگان از شما پند گیرند، این دنیای فاسد نکوهش شده را رها کنید، زیرا مشتاقان شیفته تر از شما را رها کرد . قسمتی از خطبه32  نهج البلاغه مولا علی ع ترجمه محمد دشتی

 دنیا خانه آرزوهایی است که زود نابود می شود و کوچ کردن از وطن حتمی است دنیا شیرین و خوش منظر است که به سرعت به سوی خواهانش می رود و بیننده را میفریبد سعی کنید با بهترین زاد و توشه از آن کوچ کنید و بیش از کفاف و نیاز خود از آن نخواهید و بیشتر از آنچه دارید طلب نکنید . قسمتی از خطبه 45 نهج البلاغه مولا علی ع  ترجمه محمد دشتی.