خدایا از من درگذر آنچه را از من بدان داناتری ، و اگر بار دیگر به آن باز گردم تونیز به بخشایش باز گرد . خدایا آنچه از اعمال نیکو که تصمیم گرفتم و انجام ندادم ببخشای.خدایا ببخشای آنچه را که با زبان به تو نزدیک شدم ولی با قلب آن را ترک کردم . خدایا ببخشای نگاه های اشارت آمیز و سخنان بی فایده  وخواسته های بی مورد دل و لغزش های زبان را . خطبه 78 نهج البلاغه ترجمه محمد دشتی .