بندگان خدا خود را بسنجید قبل از آن که مورد سنجش قرار گیرید . پیش از آن که حسابتان را برسند حساب خود را برسید و پیش از آنکه راه گلو گرفته شود نفس راحت بکشید و پیش از آنکه با زور شما را به اطاعت وادارند فرمانبردار باشید بدانید همانا آن کس که خود را یاری نکند و پند دهنده و هشدار دهنده خویش نباشد دیگری هشدار دهنده و پند دهنده او نخواهد بود. قسمتی از خطبه 90 نهج البلاغه ترجمه محمد دشتی