((خدایا چگونه تو را بخوانم در صورتی که من ، من هستم و چگونه امیدم را از تو قطع کنم در صورتی که تو ، تویی. خدایا هر گاه تو از تو درخواست نکردم تو به من فرمایی پس کیست آنکه چون درخواست کنم عطا می کند. خدایا هر گاه تورا نخوانم باز حاجتم برآوری پس کیست آنکه هر گاه او را بخوانم حاجتم روا می گرداند. خدایا هرگاه زاری به درگاه تو نکرده ام باز به من ترحم می کنی پس کیست آنکه چون زاری می کنم ترحم خواهد کرد . خدایا چنانچه دریا را برای موسی ع شکافتی و او را نجات دادی پس از تو درخواست میکنم که درود فرستی بر محمد و آل او و مرا هم از این حالی که در او هستم نجات بخشی و به من فرج و گشایش عاجل عطا کنی به فضل و رحمت خود ای مهربانترین مهربانان.)).مفاتیح الجنان