خواستم بگویم : فاطمه دختر محمد ص است.

دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم که : فاطمه همسر علی ع است.

دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم که : فاطمه مادر حسنین است.

دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم که : فاطمه مادر زینب س است.

باز دیدم که فاطمه نیست.

نه اینها همه است و این همه فاطمه نیست.

 فاطمه ، فاطمه است..کتاب فاطمه فاطمه است اثر دکتر علی شریعتی