شنیده اید که آسایش بزرگان چیست      

 برای خاطر بیچارگان نیاسودن

بکاخ دهر که آلایش است بنیادش         

مقیم گشتن و دامان خود نیالودن

همی ز عادت و کردار زشت کم کردن

هماره برصفت وخوی نیک افزودن

زبهر بیهده ، از راستی بری نشدن     

برای خدمت تن ، روح را نفرسودن

برون شدن ز خرابات زندگی هوشیار

زخود نرفتن و پیمانه ای نپیمودن

رهی که گمرهیش در پی است نسپردن

دری که فتنه اش اندر پس است نگشودن.   پروین اعتصامی