الهی نام تو ما را جواز ، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان.

الهی ضعیفان را پناهی ، قاصدان را بر سر راهی، مومنان را گواهی، چه عزیز است آنکس که تو خواهی.

الهی هر که تو را شناسد کار او باریک و هر که تو را نشناسد راه او تاریک، تو را شناختن از تو رستن است و بتو پیوستن از خود گذشتن.

الهی اگر طاعت بسی ندارم در هر جهان جز تو کسی ندارم.

الهی از پیش خطر و از پس راهم نیست ، دستم گیر که جز تو پناهم نیست.

الهی دستم گیر که دست آویز ندارم ، و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم. مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری