آن توئی که اغیار را از دلهای دوستانت زدودی تا آن که جز تو را دوست نداشتند ....آن که تو را از دست داد چه به دست آورد؟ و آن که تو را یافت چه از دست داد ؟ آن که جز تو را به عنوان عوض پذیرفت زیان کرد.