هرکس خوبی بکارد خشنودی درو می کند و هر کس بدی بکارد پشیمانی درو می کند.