خدایا مرا همواره آگاه و هوشیار دار تا پیش از شناختن درست و کامل کسی یا فکری . مثبت یا منفی قضاوت نکنم.