سه گروه هستند که از آتش جهنم باز داشته نمی شوند (یعنی قطعا اهل جهنم اند) منت گذار ( وقتی انفاق می کند منت می گذارد) و عاق پدر و مادر ( کسی که پدر و مادرش از او چنان ناراضی هستند که نفرینش می کنند و کسی که همیشه شراب می نوشد. رسول اکرم ص

وبه کسی که در محضر او استغفرالله گفت ، فرمود : مادر بر تو بباید گریست . می دانی استغفار چیست ؟ استغفار درجت بلند رتبگان است و شش معنی برای آن است : نخست پشیمانی بر آنچه گذشته  ، دوم عزم بر ترک بازگشت ، و سوم آن که حقوق مردم را به آنان بپردازی چنانکه خدا را پاک دیدار کنی و خود را از گناه تهی سازی ، وچهارم اینکه حق هر واجبی را که ضایع ساخته ای ادا سازی و پنجم اینکه گوشتی را که از حرام روئیده است با اندوهها آب کنی چندانکه پوست به استخوان چسبد و میان آن دو گوشتی تازه روید  و ششم آنکه درد طاعت را به تن بچشانی ، چنانکه شیرینی معصیت را بدان چشاندی آنگاه استغفرالله گفتن توانی. امام علی ع