خداوندا نگذار که از تو فقط نامت را بدانم

ونگذار که از تو تنها مشق کردن اسمت را به یاد داشته باشم

همواره در من جاری باش

همانگونه که خون در رگهایم جاریست

خداوندا از تو میخواهم که هرگز

در بیابان هولناک زندگی تنها و بی یاور رهایم  نسازی

از تو میخواهم که در کوره راه پر پیچ و خم زندگی تنهایم نگردانی که همواره محتاج وجودت می باشم. دکتر شریعتی