هیچ چیز مانند بخشش و نیکی انسان را سیر نمی کند.

تجربه میوه ای است که آن را نمی چینید مگر پس از گندیدن.

معلم نفس خود باشید و شاگرد وجدان خویش.

بزرگی در احترام داشتن نیست بلکه در شایستگی داشتن احترام است.

دشمنی کسی را در دل راه مده که تو را همیشه غمگین می کند.

یک دوست خوب میتواند پادزهر پنجاه دشمت باشد.

بگذارید به گونه ای زندگی کنیم که  گویی موجود فناناپذیر و جاودانه ایم.