نیک بختی جامعه به مراتب مهمتر از نیک بختی فرد است.

عوام ثروتمندان را محترم می شمارند و خواص دانشمندان را.

لذتی که از علم حاصل می شود بی عیب است.

کامل ترین نوع بی عدالتی آن است که عادل به نظر برسیم در حالی که عادل نیستیم.

درست کاری سبب پیدایش نیکویی است و نادرستی سبب بروز بدی.