بار الها دیده دلهایمان را از آنچه مخالف دوستی توست ، کور گردان.

باالها قلبم را از وحشت آفریدگان بدت بپوشان و دانش خود و دوستان و فرمانبرانت را بر من ببخش.

بارالها مرا به کسالت در عبادتت ، و کوری از راهت و بیرون شدن از طریق محبتت مبتلا مکن .

هر که غمی از مومنی بردارد حق تعالی  غمهای آخرت او را بردارد .