- از لوازم پارسایی پاکدامنی از گناهان است.

- پیروز نیست آن کس که گناه بر او چیره گشته است.

- به دست آوردن بهشت با پاکدامنی از گناهان است.

- پافشاری مکن بر چیزی که گناه را به دنبال دارد.

- پیچ پارسایی همچون پرهیز از گناهان نیست.

- هیچ جوانمردی مانند پاکدامنی از گناهان نیست.

سخنان مولا علی ع در غرر الحکم.