خدایا به من زیستنی عطا کن  که در لحظه مرگ بر بی ثمری عمری که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم و مردنی عطا کن که بر بیهودگی اش سوگوار نباشم بگذار تا آنرا من انتخاب کن اما آنچنان که تو دوست داری.

خدایا چگونه زیستن را تو بمن بیاموز چگونه مردن را خود خواهم آموخت.