کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود


((ای که بیماری چرا نزد طبیبان میروی

خرده نان سفره زینب کفایت میکند

کربلا باشد سفارت خانه حق بر زمین
این سفارتخانه را زینب صدارت میکند

من چه غم دارم به انبار گنه روز جزا
چون خدا از نوکر زینب حمایت می کند

عشق زینب نیست جز بیماری فوق جنون

)) هرکه گوید یا حسین بر او سرایت میکند 

سالروز وفات آن بانوی بزرگ تسلیت باد.

منبع شعر:http://www.eteghadat.com/