از رسول خدا (ص) پرسیدند: چه کسی در میان مومنان از دیگران زیرک تر است؟ در جواب فرمودند : آن که به یاد مرگ بیشتر و در آمادگی برای آن شدیدتر است.

منبع: کتاب الکترونیکی پندهای حکیمانه علامه حسن زاده آملی. نوشته آقای عباس عزیزی