پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند: اگر می خواهید با خدا گفتگو کنید نماز بخوانید و اگر می خواهید خدا با شما گفتگو کند قرآن بخوانید.

منبع: کتاب الکترونیکی پندهای حکیمانه علامه حسن زاده آملی. نوشته آقای عباس عزیزی