و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که فرمودند:

طلبه علم ، سه طایفه هستند ، پس بشناس ایشان را :

صنف اول: کسانی هستند که طلب علم میکنند از برای استخفاف( خوار کردن ) به مردم و استهزای به ایشان ، که طریقه جهال است و از برای مراء و جدال با اقران و امثال.

صنف دوم : کسانی هستند که آن را طلب می کنند از برای مفاخرت و خدعه کردن.

صنف سوم : کسانی هستند که آن را می طلبند به جهت تکمیل بصیرت در دین و تکمیل عقل و تحصیل یقین.

معراج السعاده- علامه ملا احمد نراقی( قدس سره )