دل مومن خانه خداوند مهربان است از شادی مومن شاد و از ناراحتیش ناراحت می گردد مولانا در مثنوی گرانبهایش در ای مورد میفرماید

گفت پیغمبر که حق فرموده است              من نگنجم هیچ در بالا و پست

  در دل مومن بگنجم ای عجب                    گر مرا جویی در آن دلها طلب